0
تعداد ماسک های تولید شده
0
تعداد فروش به مراکز درمانی
0
تولید روزانه ماسک