بیشتر بخوانید بوی نامطبوع کربنات کلسیم اسپان باند صنعتی ماسک های بهداشتی آروند فن پارس متنوع متنوع متنوع متنوع متنوع متنوع متنوع متنوع در رنگ بندی اتوکلاو بخار رول و پاکت های استریل محصولات محافظت فردی تجهیزات CSSD و کنترل عفونت

آروند فن پارس

شرکت آروند فن پارس پیشرو در زمینه تجهیزات استریل، طراحی و ارائه راه حل‌های مناسب جهت تجهیز بخش C.S.S.D و همچنین تأمین تجهیزات و ملزومات مصرفی بخش C.S.S.D  در مراکز درمانی می‌باشد.
محصولات محفاظت فردی

استفاده از گان‌های جراح در اتاق عمل توسط جراحان از حیث وجود انواع آلودگی‌ها در آن محیط بسیار حائز اهمیت است. هنگام جراحی‌های طولانی، پزشکان دچار تعریق، خستگی و کلافگی می‌شوند و نیاز داشتن یک لباس مناسب برای آنها امری غیر قابل انکار است.

لباس‌های ایزوله برای جلوگیری از آلوده شدن فرد در اماکن تولیدی، تحقیقاتی و درمانی استفاده می‌شوند. ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ® Tyvek ﺑﻮده و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻪ ﺗﮑﻪ‌، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ می‌تواند ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺪن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮ، ﺗﻨﻪ و ﭘﺎﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ زﯾﭗ از ﺧﺎرج ﻟﺒﺎس به آسانی ﭘﻮﺷﯿﺪه شود. 

ﮐﺎرﺑﺮد اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎه‌ها اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺧﻮب دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ فرد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و مانع ورود ﻗﻄﺮات آب و ذرات ﻣﻌﻠﻖ در هوای ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ می‌شود.

فعالیت‌های آروند فن پارس

از افتخارات این شرکت، کسب رتبه یک خدمات پس از فروش اتوکلاوهای بیمارستانی بخار و پلاسما از اداره کل تجهیزات پزشکی و اخذ تأییدیه کنترل کیفی اتوکلاو از اداره کل تجهیزات پزشکی می‌باشد.

در شرکت آروند فن پارس سعی شده تا با بکارگیری متخصصین خبره، در حیطه ساخت و کشف دانش نوین جهت دستیابی به بالاترین سطح کیفیت محصول و خدمات گام برداریم.

آزمایشگاه کالـیبراسیون آروند فن پارس با در اختیار داشتن مجهزترین دستگاه‌های اندازه‌گیری و با بکارگیری پرسنل مجرب، خدمات کالیبراسیون را در حوزه تخصصی ارائه می‌دهد.

CSSD_Planning_1405

شرکت آروند فن پارس پیشرو در زمینه تجهیزات استریل، طراحی و ارائه راه حل‌های مناسب جهت تجهیز بخش C.S.S.D در مراکز درمانی می‌باشد.

زنبیل خرید