– کاغذهای مدیکال با توجه به نوع، امکان استریلیزاسیون توسط بخار، گاز اتیلن اکساید، پلاسما و اشعه گاما را دارند. لازم به ذکر است این کاغذها در ابعاد متفاوت (وزن، عرض، قطر و …) با توجه به نوع کاربرد، قابل عرضه می باشند.

– انواع کاغذ خام مدیکال از لحاظ وزن و نوع:

gsm 60، gsm 63، gsm 70، gsm 85، Tyvek ،Coated Tyvek و …

این کاغذها به شکل چاپ دار و بدون چاپ عرضه می شوند.

– کاغذهای خام چاپ دار به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

  • با چاپ لوگو و چاپ نشانگر(بخار، اتیلن اکساید، پلاسما)     
  • با چاپ لوگو و بدون چاپ نشانگر