در ﻣﻮاردى ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪىﻫﺎﯾﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎً شفاف وجود داشته ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻬﺖ ورود ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪى ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺎﮐﺖ ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ آروﻧﺪ ﻓﻦ ﭘﺎرس اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﮐﺖ‌ﻫﺎ را ﺑﺎ یک ﻻﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺎﯾﻮك در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ فراهم کرده است.
ویژگی‌ها:

 • تولید شده از فیلم لمینیت شده مخصوص با ضخامت مناسب
 • محل باز شدن پاکت از جنس ® Tyvek
 • دوخت مقاوم و مناسب برای محصولات حجیم
 • با قابلیت چاپ و نشانگر
 • مناسب برای انواع روش‌های استریل
  – Ethylene Oxide
  – Irradiation
  – VH2O2
 • شناسایی آسان محتویات درون پاکت
 • مقاوم در برابر خراش و پارگی و سوراخ شدن
 • مقاومت بسیار بالا در برابر رطوبت
 • امکان چاپ 4 رنگ طرح و لوگو دلخواه با حفظ استریل (چاپ با رنگ اختصاصی)
 • درج نشانگر استریل بر روی بسته بندی

پیشنهادات ما:

 • امکان طراحی اختصاصی توسط تیم طراحی آروند
 • ارائه خدمات کامل از مشاوره تا تحویل نهایی کالا