نوک سوزن با طراحی خاص  ، توسعه و بهبود نوع شیبا(cbl)  یا نوع کینک (QBL) برای کاهش درد ، کانول با مقیاس سانتیمتر ، دارای محدود کننده عمق و قفل لوئر ، میدان دید مناسب در محدود مندرل