– رنگ فیلم : آبی، سبز، شفاف

– وجود پلیسه منجر به سهولت قرارگیری ابزار آلات حجیم داخل بسته می شود.

– نشانگر :بخار و اتیلن اکساید