تست پلاسما جهت صحه گذاری فرآیند استریل با پراکسید هیدروژن در دستگاه های استریل پلاسما استفاده می گردد.  تغییر رنگ نشانگر موجود به رنگ هدف نشاندهنده صحت فرایند استریل می باشد.

-مطابق با استانداردISO11140-1

-نشانگر تایپ 1