تست پلاسما جهت صحه‌گذاری فرآیند استریل با پراکسید هیدروژن در دستگاه‌های استریل پلاسما استفاده می‌گردد. تغییر رنگ نشانگر موجود به رنگ هدف نشاندهنده صحت فرآیند استریل می‌باشد.

  • مطابق با استانداردISO11140-1
  • نشانگر تایپ 1