– این تست جهت اطمینان از ورود بخار داخل ابزار آلات حفره دار (HOLLOW) ویا ابزار آلات با سوراخ کوچک می باشد.

– سیستم تست هلیکس کمپانی اینترستر دارای یک (Process Challenge Device) PCD ایده آل جهت شبیه سازی سخت گیرانه ورود بخار به داخل ابزار آلات حفره دار است.

– مطابق با استاندارد EN867-5 و EN-ISO11140-1

– قابلیت تفسیر آسان نتیجه از روی نوارهای نشانگر تست هلیکس

– دارای جوهر غیر سمی و در نتیجه عدم تاثیر منفی بر روی ابزار آلات

– وجود چسب در پشت نوارهای نشانگر به منظور سهولت در آرشیو کردن نتایج

– تعداد در هر بسته : یک عدد PCD

– صد عدد نوار تست