این تست جهت اطمینان از ورود بخار به داخل ابزارآلات حفره‌دار مى‌باشد.
Process Challenge Device سیستم تست هلیکس آروند فن پارس یک ایده‌آل جهت شبیه‌سازى سخت‌گیرانه‌ترین شرایط ورود بخار به داخل ابزار آلات حفره دار است.

  • مطابق با استاندارد ISO 11140
  • تفسیر آسان نتیجه از روى نوارهاى نشانگر تست هلیکس
  • با جوهر غیر سمى و عدم تأثیر منفى بر روى ابزارآلات
  • وجود چسب در پشت نوارهاى نشانگر به منظور سهولت در آرشیو کردن نتایج