این اندیکاتور جهت بررسی صحت عملکرد دستگاه های واشینگ یا شست و شوی ابزار پزشکی بکار می رود که به صورت نوارفلزی است.

– به کارگیری و تفسیر نتیجه بسیار آسان

– نوارفلزی دارای دایره قرمزرنگ پروتئینی

دستگاه باید بتواند این دایره قرمز را در طول سیکل شست و شو از بین ببرد، هرچه از رنگ قرمز دایره باقی مانده باشد، نشان دهنده نقص در سیکل شست و شو است. این نقص می تواند ناشی از زمان کم، دمای پایین، غلظت کم محلول و اشکال در بازوی پاشش آب باشد.
توصیه می شود در هر سبد یا حداقل در هر سیکل، یک اندیکاتور برای سیکل دستگاه واشینگ استفاده شود، چرا که در حلقه کامل استریلیزاسیون، شست و شو و پاک شدن مهمترین بخش است.