– دارای لمینیت دو طرفه جهت جلوگیری از تماس جوهر با ابزار آلات

– مطابق با استاندارد EN-ISO 11140-1

– وجود رنگ مرجع بر روی هر نشانگر

– نشانگر چند متغیره

– دارای جوهر غیر سمی

– تعداد در بسته 250 عدد