• دارای لمینیت دو طرفه جهت جلوگیری از تماس جوهر با ابزار
  • مطابق با استاندارد EN-ISO 11140-1
  • وجود رنگ مرجع بر روی هر نشانگر
  • نشانگر چند متغیره
  • دارای جوهر غیر سمی
  • تعداد در بسته 250 عدد