نوعی اندیکاتور تایپ دو مایع است و از طریق میکروارگانیسم‌های زنده‌ درون خود عمل می‌کند.
روش استفاده آنها مثل اندیکاتورهای شیمیایی بوده لیکن صحت عمل دستگاه پس از اخذ نتیجه کشت میکروارگانیسم‌های موجود دراندیکاتور از آزمایشگاه حاصل خواهد شد.