این نوع اندیکاتور تایپ دو بوده است و به صورت مایع بوده که میکروارگانیسم‌های زنده‌ای درون خود دارد. روش استفاده آنها مثل اندیکاتورهای شیمیایی بوده لیکن صحت عمل دستگاه پس از اخذ نتیجه کشت میکرو ارگانیسم‌های موجود دراندیکاتور از آزمایشگاه حاصل خواهد شد.