• (همراه با کد شهر)
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
    پزشکان و دندانپزشکان به عنوان مجوز، درخواست مورد نظر را داخل برگه نسخه خود به صورت مهر شده بارگزاری کنند.