بیشتر بخوانید بوی نامطبوع کربنات کلسیم اسپان باند صنعتی ماسک های بهداشتی آروند فن پارس متنوع متنوع متنوع متنوع متنوع متنوع متنوع متنوع در رنگ بندی اتوکلاو بخار رول و پاکت های استریل محصولات محافظت فردی تجهیزات CSSD و کنترل عفونت

آروند فن پارس

شرکت آروند فن پارس پیشرو در زمینه تجهیزات استریل، طراحی و ارائه راه حل های مناسب جهت تجهیز بخش C.S.S.D و همچنین تأمین تجهیزات و ملزومات مصرفی بخش C.S.S.D  در مراکز درمانی می باشد.
محصولات محفاظت فردی

استفاده از گان های جراح در اتاق عمل توسط جراحان از حیث وجود انواع آلودگی ها در آن محیط بسیار حائز اهمیت است.هنگام جراحی های طولانی ، پزشکان دچار تعریق ، خستگی و کلافگی می شوند که داشتن یک لباس مناسب برای آنها امری غیر قابل انکار است. 

لباس های ایزوله برای جلوگیری از آلوده شدن فرد در اماکن تولیدی ، تحقیقاتی و درمانی استفاده می شود.ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ Tyvek® ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻪ ﺗﮑﻪ ای، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮ، ﺗﻨﻪ و ﭘﺎﻫﺎ راﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﯾﮏ زﯾﭗ از ﺧﺎرج ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 

ﮐﺎرﺑﺮد اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎه اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺧﻮب دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺨﺺ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﻗﻄﺮات آب و ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ وارد ﺷﻮد.

فعالیت های آروندفن پارس

از افتخارات این شرکت، کسب رتبه یک خدمات پس از فروش اتوکلاوهای بیمارستانی بخار و پلاسما از اداره کل تجهیزات پزشکی و اخذ تأییدیه کنترل کیفی اتوکلاو از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد.

در شرکت آروند فن پارس سعی شده تا با بکار گیری متخصصین خبره، در حیطه ساخت و کشف دانش نوین جهت دستیابی به بالاترین سطح کیفیت محصول و خدمات گام بلندتری برداشته شود.

آزمایشگاه کالـیبراسیون آروند فن پارس با در اختیار داشتن مجهزترین دستگاه های اندازه گیری و با به کارگیری پرسنل مجرب، خدمات کالیبراسیون را در حوزه تخصصی ارائه می دهد.

CSSD_Planning_1405

شرکت آروند فن پارس پیشرو در زمینه تجهیزات استریل، طراحی و ارائه راه حل های مناسب جهت تجهیز بخش CSSD در مراکز درمانی می باشد.

زنبیل خرید