شماره ی 3 طرح منتخب را همراه با نام خود ، مانند نمونه به شماره 02141828 پیامک و یا به شماره 09219564247 واتساپ کنید.
(علی محمدی شماره های 1 ، 2 ، 3)
تنها تا ساعت 24 تاریخ 99/8/21 مهلت دارید.