سیستم یکپارچه آسپیراسیون میلول که توسط کانولا و یک هسته تشکیل شده است ، طول سوزن را می توان با چرخاندن بدنه دسته و تنظیم طول مورد نیاز با یک مکانیزم قفل محدود کرد .