رنگ فیلم : آبی، سبز، شفاف

وجود پلیسه منجر به سهولت قرارگیری ابزار آلات حجیم داخل بسته می شود.

نشانگر :بخار و اتیلن اکساید