این اندیکاتورجهت بررسی صحت عملکرد دستگاه های واشینگ یا شستشوی ابزار پزشکی بکار می رود که به صورت نوارفلزی است.

– به کارگیری و تفسیر نتیجه بسیار آسان

– نوارفلزی دارای دایره قرمزرنگ پروتئینی

دستگاه باید بتواند این دایره قرمز را در طول سیکل شستشو از بین ببرد، هرچه از رنگ قرمز دایره باقی مانده باشد، نشان دهنده نقص در سیکل شستشو است. این نقص می تواند ناشی از زمان کم، دمای پایین، غلظت کم محلول و اشکال در بازوی پاشش آب باشد.
توصیه می شود در هر سبد یا حداقل در هر سیکل، یک اندیکاتور برای سیکل دستگاه واشینگ استفاده شود، چرا که در حلقه کامل استریلیزاسیون، شستشو و پاک شدن مهمترین بخش است